Telenor
 1. 1. Осъществявайки достъп до услугите чрез уеб-портала MyTelenor, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия, както и Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Теленор България ЕАД /”Операторът” или "Теленор"/. В противен случай нямате право да използвате услугите.
 2. 2. За ползването на някои услуги се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване като, например Условия за използване на Е-фактура. Преди да започне използването на някоя услуга Абонатът следва да се информира дали Операторът е въвел специални правила за нейното използване. Операторът е длъжен да публикува такива правила на интернет страниците си.
 3. 3. Настоящите Общи условия имат за цел регулирането на отношенията между Оператора потребителите, които ползват предоставяните чрез интернет-портала MyTelenor услуги. За ползване на тези услуги е необходима регистрация по начин, указан от Теленор.
 4. 4. Посещението на потребител на която и да е страница от портала MyTelenor се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.
 5. 5. Ползването на евентуално платени услуги чрез портала MyTelenor се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на Теленор или трети лица-партньори на Оператора като обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.
 6. 6. Теленор има право да добавя и спира услуги в портала MyTelenor, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
 7. 7. Теленор се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, мобилни номера и пароли или друга предоставена от потребителите персонална информация без тяхното предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите законови разпоредби.
 8. 8. Теленор има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на Теленор, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.
 9. 9. Теленор има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.
 10. 10. Теленор има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с Теленор.
 11. 11.С регистрацията си в интернет-портала MyTelenor съответният потребител изрично предоставя правото на Теленор да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до него рекламни материали и/или информационни съобщения, включително на посочения от съответния потребител при регистрацията e-mail адрес.
 12. 12. Теленор има право да прекрати достъп до услугите си в интернет-портала MyTelenor, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в интернет портала MyTelenor повече от 3 (три) месеца.
 13. 13. В случаите на смяна на собственост на SIM карта, смяна на мобилен номер и др. Теленор не носи отговорност при загуба на лични данни, в това число съхранени SMS съобщения, контакти в телефонния указател, електронни фактури и други.
 14. 14. Теленор не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.
 15. 15. Теленор не носи отговорност, ако по вина на потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.
 16. 16. Теленор не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез портала MyTelenor от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
 17. 17. ТЕЛЕНОР НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИсЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГА от портала MyTelenor, ДОРИ АКО ТЕЛЕНОР Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.
 18. 18. Теленор не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.
 19. 19. Теленор не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.
 20. 20. Теленор не носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, Теленор има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.
 21. 21. Услугите на портала MyTelenor могат да се използват единствено от Потребител, приел настоящите Общи условия, Правните изисквания за ползване на интернет страниците на Оператора и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.
 22. 22. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани в интернет-портала MyTelenor.
 23. 23. В случаите на смяна на собственост на SIM-карта и смяна на мобилен номер Потребителят е длъжен своевременно да унищожи цялата конфиденциална информация от своя потребителски профил.
 24. 24. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.
 25. 25. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.
 26. 26. Потребителят носи отговорност за опити да продобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.
 27. 27. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.
 28. 28. Потребителят приема, че с регистрацията му в MyTelenor, получавайки достъп до детайлна информация за ползваните от неговия мобилен номер услуги в раздел Е-фактура, ще бъде преустановено изпращането на детайлни справки за потребление на хартиен носител. Теленор предоставя възможност на всички регистрирани потребители в портала да изразят изричното си съгласие с това условие. След приемане на тези условия, получаване на детайлна справка за потреблението на хартиен носител е възможно да бъде възстановено след изтичането на минимум 3 (три) месеца от датата на приемането им, с обаждане от титуляра на мобилния номер в информационния център на Теленор. С възстановяването на услугата разпращане по пощата на детайлни справки за потреблението на хартиен носител, достъпът до интернет-портала MyTelenor се прекратява и личната информация, въведена от потребителя, в това число съхранени SMS /кратки текстови съобщения/, контакти в телефонния указател, електронни фактури и други, може да бъде заличена.
 29. 29. Теленор предоставя достъп до услугите в портала MyTelenor на потребители, чиито телефонни номера са активни за входящи и изходящи услуги. В случай че услуги, ползвани от потребителя са ограничени, независимо от причината за това, Теленор има правото да ограничи временно достъпа на потребителя до услугите в интернет портала MyTelenor.
 30. 30. Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на настоящата страница.
 31. 31. За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите действащото в Република България законодателство.